Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1027 a v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 vláda ukládá  žákům a studentům pracovní povinnost poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu. Pracovní povinnost se vztahuje na plnoleté žáky posledních dvou ročníků středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na studenty v denní formě studia vyšších odborných škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu plnění pracovní povinnosti jsou žáci a studenti omluveni z účasti na distanční i praktické výuce. Současně se jim tato činnost zohlední v praktickém vyučování a praktické přípravě.
Toto usnesení se týká našich žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Žáci mohou být omluveni jen ze zdravotních důvodů a tuto skutečnost musí doložit lékařským posudkem.