Podrobnosti 2. kola přijímacího řízení

Vážení zájemci o studium,

na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy

druhé kolo přijímacího řízení

pro přijímání do prvních ročníků denního studia SPgŠ Futurum s.r.o.

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání, čtyřleté)

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 5

Hodnocení prospěchu ze ZŠ nebo víceletého gymnázia: 60 bodů
ZUŠ, soutěže a ocenění: 10 bodů
Motivační dopis: 30 bodů

78–42 M/03 Pedagogické lyceum – akademické (denní forma vzdělávání, čtyřleté)

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 6

Hodnocení prospěchu ze ZŠ nebo víceletého gymnázia: 60 bodů
ZUŠ, soutěže a ocenění: 10 bodů
Motivační dopis: 30 bodů

Podání přihlášky do 20. května 2022.

Součástí přihlášky jsou informace o chování a prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání + možné doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

2. kolo přijímacího řízení pro dálkové studium se nekoná.

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

▪ Uchazeči musí mít splněné základní vzdělání.
▪ Doložení vysvědčení z posledních dvou ročníků (či ověřené kopie), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky v případě, že není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ke studiu  ověřená školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. V případě studia v zahraničí doložení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR z posledních dvou ročníků.
▪ Žák samostatně napíše a k přihlášce přikládá motivační dopis, kde se zjišťuje zájem o obor.
▪ Uchazeči nesmí být hodnoceni nedostatečnou známkou v 8. a 9. ročníku základní školy.
▪ Uchazeči musí mít bezproblémové chování, známka z chování musí být velmi dobrá.
▪ Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař.
▪ Součástí přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.
▪ Doplňující dokumentace, za kterou žák získá body dle Kritérií PŘ: Doklady o absolvování ZUŠ, soutěží a olympiády.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí pro obory vzdělání

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod registračními čísly ve škole a na webových stránkách školy www.spgsfuturum.cz dne 25. 5. 2022, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zletilým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům poštou.

Je možné do školy telefonovat nebo se informovat osobně.

Zápisový lístek je nutné odevzdat na naši školu neprodleně po rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů.

Uchazeč má právo se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

V Praze dne 16. 5. 2022

MgA. Kateřina Ondráčková
Ředitelka školy
Katerina.ondrackova@spgsfuturum.cz