Projekty, do kterých se zapojujeme

Projděte naše projekty

PROJEKT

Vytvoření multimediální a virtuální třídy pro zlepšení kvality výuky

Je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky a pro práci s digitálními technologiemi.

PROJEKT

ERASMUS + PROGRAMME

CONNECTING EUROPEAN SCHOOLS THROUGH VR CLASSROOMS

The main focus of this project (number: + 2020-1-CZ01-KA226-VET-094466) is the implementation of VR classrooms focused on Science, Arts, Maths, and English into school lessons.

In the project were participating three schools Kaurialan Lukio based in Hameenlina, Finland, Greater Brighton Metropolitan College based in Brighton, UK, and the coordinating school Upper Secondary School Futurum based in Prague, Czech Republic.
There were 9 participating teachers exchanging their best practices from subjects at each school which are Arts, Maths, English, and Science.
In the first part of the project, we focused on teachers’ skills with this technology. Participating teachers learned how to use VR glasses, how to instruct new users, how to prepare the classroom, and health and safety issues.
In the second part, participating teachers did shadowing jobs in different countries to observe teaching methods, equipment, number of students, and other aspects that will help define topics for their VR lessons. These shadowings also helped teachers to understand different school systems.
After that, we planned the content of the sample project VR lesson. Each teacher prepared at least one lesson plan with three different topics.
There are not many examples of using VR in education. We decided to share our experience through the lesson plans. We set the project manual/textbook, which includes all the lesson plans. We also share the plans online on the website so the project has a greater audience reach. This manual/textbook can help schools to implement Virtual reality technology in education. It can show the teachers the possibilities of this technology in various subjects and support them in starting the process.
In the last part, participating teachers demonstrated the VR lessons. At each school, lessons were focused on one subject. Focus groups were composed of 15-20 pupils from the local school and 10 international students from partner schools.

For more informations visit the webpage of the project
https://sites.google.com/gbmc.ac.uk/european-vr-classroom/home?authuser=0

For downoloading the teachers manual click here

PROJEKT

ŠABLONY I SPSF

Je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0002502 je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je realizován v období 1.9.2022 – 31.8.2024.

Informace k projektu: zde

Střední pedagogická škola Futurum – EU

PROJEKT

VÝZVA 54 SPSF

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002034 je Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti prostřednictvím aktivit personální podpora, projektová výuka, DVPP a stáže pedagogů v zemích EU.

Prezentace pedagogů o stážích:

09. 2022 – Kežmarok (SVK) – Donátová

09. 2022 – Kežmarok (SVK) – Schlichtsová

11. 2022 – Randers (DÁN) – Florián

11. 2022 – Randers (DÁN) – Stejskalová

02. 2023 – Nova School Medina (ŠPA) – Hanták

02. 2023 – Nova School Medina (ŠPA) – Samková

03. 2023 – Benalmádena IC (ŠPA) – Hasalová

03. 2023 – Benalmádena IC (ŠPA) – Krajcsovicsová

03. 2023 – Benalmádena IC (ŠPA) – Kučerová

03. 2023 – Benalmádena IC (ŠPA) – Vitásek

PROJEKT

VÝZVA 49 SPSF

Je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001606 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

PROJEKT

Výzva 66, Šablony II

Od 1.10.2019 do 30.9.2021 byla Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. realizátorem projektu „Šablony II.“

Celková výše podpory činí 918 570 Kč.

Střední pedagogická škola Futurum – EU

PROJEKT

Společně si rozumíme SPSF

Od 1.9.2018 do 30.6.2021 byla Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. realizátorem projektu „Společně si rozumíme SPSF“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0­.0/17_045/0001291, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 639 881 Kč.

PROJEKT

Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Podpora vzdělávání na SPGŠ Futurum.

Od 1. 10.2017 do 30.9.2019 proběhl projekt OPPA financovaný v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita: Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti na Střední pedagogické škole Futurum pod záštitou Evropského sociálního fondu, Prahy a EU – Investujeme do vaší budoucnosti.

Střední pedagogická škola Futurum – EU

PROJEKT

Operační program
Praha Adaptabilita

Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti
na SPGŠ Futurum.

V letech 2013–2015 proběhl projekt OPPA financovaný v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita: Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti na Střední pedagogické škole Futurum pod záštitou Evropského sociálního fondu, Prahy a EU – Investujeme do vaší budoucnosti.

PROJEKT

Mezinárodní spolupráce
Divadlo spojuje

Od roku 2010 jsme spolupracovali se školou Kompakt – Schule mit Zukunft v německém Zwickau, která má společné zaměření a oblast působení. V letech 2012–2014 proběhl společný projekt „Divadlo spojuje“, ve kterém žáci obou škol vytvořili loutkové divadelní představení pro děti. Projekt byl financován z Programu celoživotního učení – Partnerství škol Comenius a navázal na úspěšný projekt v letech 2010–2012.

Mezinárodní spolupráce

Erasmus +

S radostí Vám sdílíme výsledky našeho několika letého projektu programu Erasmus+ s názvem Connecting European school through VR classroom. Veškeré informace o projektu  a výstupy z něj naleznete na webové stránce https://sites.google.com/…/european-vr-classroom/home…

Zde pouze krátké shrnutí celého projektu:

Střední pedagogická škola Futurum s.r.o. zaštitovala tento projekt, do kterého byly zapojeny další dvě mezinárodní školy a to sice britská škola Brighton Metropolitan College a finská škola Kaurialan lukio. V rámci projektu se propojili učitelé z jednotlivých škol, kteří se zabývali zapojením technologie virtuální brýlí do běžné výuky. Projekt byl zaměřen na vybrané předměty – matematiku, anglický jazyk, výtvarnou výchovu a biologii. V první části se setkávali pouze zapojení učitelé, kdy absolvovali školení VR technologií a náslechy v jednotlivých školách. V druhé části tvořili vlastní tematicky zaměřené VR lekce. V poslední části byly tyto lekce realizovány na školách.

V listopadu roku 2022, 10 žáků z Futura podívalo na finskou školu, kde si vyzkoušeli VR hodiny pokročilé matematiky na místním přírodovědném gymnáziu Kaurialan lukio. Kromě virtuální reality byla na programu také augmentovaná realita a možnosti jejího využití.  V lednu vyjelo do Velké británie 5 finských a 5 českých studentů na školu škole Greater Brighton Metropolitan College. Během týdne zde demonstrovaly učitelky z jednotlivých škol bloky výtvarné výchovy za využití virtuální reality. Poslední setkání žáků ze zapojených škol proběhlo v dubnu 2023 na Futurum. Hodiny virtuální reality byly zaměřené na výuku biologie. Přijelo 6 britských a 6 finských studentů a spolu s nimi se do programu zapojili žáci z Futura.  

Závěrečná evaluace projektu proběhla v červnu 2023, kdy se setkali účastníci projektu. V rámci této spolupráce vzniknul užitečný dokument a to sice učitelský manuál, který lze využít jako pomoc při implementaci VR technologie do běžné výuky. V tomto manuálu naleznete plány jednotlivých VR lekcí, které vytvořili účastníci projektu.

Zapojení VR technologií do výuky je něco  nového ve světě vzdělávání, a tak jsme na začátcích této ještě dlouhé cesty, která by mimo jiné měla pomoci žáky připravit na budoucí pracovní trh.

Více informací o jednotlivých částech projektu Vám bude sdílet v dalších příspěvcích.

Erasmus +

We are happy to share with you the results of our several-year project of the Erasmus+ program called Connecting European School through VR Classroom. All information about the project and its outputs can be found on the website Connecting European schools through VR classrooms https://sites.google.com/gbmc.ac.uk/european-vr-classroom/home?authuser=0

Here is just a summary of the whole project:

Upper secondary school Futurum s.r.o. was garant of this project. Two other international schools were involved, namely the British school Brighton Metropolitan College and the Finnish school Kaurialan Lukio. Teachers involved in the project tried to find a solution for the integration of virtual glasses technology into regular classes. The project was focused on a few subjects – Math, English, Arts, and Biology. In the first part met involved teachers and had VR workshop technology training and then did job shadowing in selected schools. In the second part, teachers picked a curriculum and created their own VR lessons. In the last part, these lessons – VR  classrooms were implemented in schools.

In November 2022, 10 pupils from Futurum visited a Finnish school where they tried VR lessons of advanced mathematics at the local Upper secondary school Kaurialan lukio. In addition to virtual reality, they also tried out augmented reality and the possibilities of its usage. In January 2023, 5 Finnish and 5 Czech students went to Great Britain for a VR Arts classroom at Greater Brighton Metropolitan College. During the week, teachers from individual schools demonstrated blocks of art education with using virtual reality. In April 2023, the last meeting of pupils from the participating schools took place at Futurum. The virtual reality classrooms were focused on Biology. 6 British and 6 Finnish students arrived, and students from Futurum joined the program as well.

The final evaluation of the project took place in June 2023, when the project participants met. As part of this cooperation, was created a useful document – a teacher’s manual, which can be used an help with the implementation of VR technology into regular classes. In this manual, you can find out plans for individual VR lessons created by project participants.

The implementation of VR technologies in education is something new. We are at the beginning of this long journey, which, among other things, should help prepare students for the future life.