A jaká bude vaše budoucnost?

Vyberte si svůj obor

Střední pedagogická škola Futurum – Informace pro uchazeče

Obory, které u nás
můžete studovat

 • Denní Studium

  75-31-M/01 - Předškolní
  a mimoškolní pedagogika​
 • Denní studium

  78–42 M/03
  Pedagogické lyceum​
 • Dálkové studium

  75–31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Denní studium

  78–42 M/03 Pedagogické lyceum - akademické

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
ŠVP Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání

Profil absolventa

Absolventi se mohou uplatnit jako kvalifikovaní učitelé mateřských škol a jako kvalifikovaní vychovatelé ve školních družinách, asistenti pedagoga, učitelé v přípravných třídách, centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Dále se mohou uplatnit jako kvalifikovaní vychovatelé jednotlivců i mikroskupin. Po složení maturitní zkoušky mohou pokračovat v pomaturitním studiu nebo ve studiu na vysokých školách s pedagogickým zaměřením.

Učební plán

Ke stažení zde

78–42 M/03
Pedagogické lyceum

Profil absolventa

Pedagogické lyceum je určeno žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele, popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření. Ve srovnání s gymnáziem je na lyceu potlačena výuka fyziky, chemie. Místo toho se zaměřujeme více na humanitní předměty, psychologii a pedagogiku.

Absolvent získá kvalifikaci:

 • pedagog volného času
 • asistent pedagoga.

Učební plán

Ke stažení zde

Obsah studijní oborů

Tento studijní obor je realizován formou dálkového zkráceného dvouletého studia pro absolventy se středním vzděláním s maturitní zkouškou.

 Učební plán

 

Užitečné odkazy:

Rozvrh dálkového studia

Bakaláři dálkového studia – třídní kniha

Známkování v Bakalářích

Hodnocení PTV a DTV od R. Coufala

Podpora výuky PTV a DTV

 

Rozvrhy vyučovacích hodin dálkového studia pro školní rok 2019/2020

 1. pololetí

 

cyklus 1

cyklus 2

cyklus 3

cyklus 4

cyklus 5

Týden A

3. 9.

1. 10.

5. 11.

3. 12.

14. 1.

Týden B

10. 9.

8. 10.

12.11.

10.12

21. 1.

Týden C

17. 9.

15. 10.

19. 11.

17. 12.

28. 1.

Týden D

24. 9.

22. 10.

26. 11.

7. 1.

 1. pololetí

 

cyklus 1

cyklus 2

cyklus 3

cyklus 4

cyklus 5

cyklus 6

Týden A

4. 2.

3. 3.

31. 3.

28. 4.

26. 5.

23. 6.

Týden B

11. 2.

10. 3.

7. 4.

5. 5.

2. 6.

30. 6.

Týden C

15. 2. So

17. 3.

14. 4.

12. 5.

9. 6.

Týden D

18. 2.

24. 3.

21. 4.

19. 5.

16. 6.

Sobota 15. 2. 2020 Seminář ke specializaci – pouze 2. D a 2. E

 

Organizace studia

Studium je dvouleté a je organizováno jako výuka jeden den v týdnu ve dvou cyklech září-prosinec, únor – květen. V lednu a v červnu bude zkouškové období. Součástí výuky jsou také povinné sportovní kurzy – plavecký, turistický a lyžařský. Druhý ročník je ukončen maturitní zkouškou – květen.

Školné činí Kč 21 000,– za školní rok.


Přijímací řízení

U dálkové formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika se přijímací zkouška nekoná.

 

K přihlášce uchazeč dálkového zkráceného studia přiloží:

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SŠ
 • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu)

Dále může uchazeč doložit další dokumentaci, která zvýší bodové hodnocení:

 • potvrzení o práci v oboru (pokud pracuje ve školském zařízení)
 • doklad o studiu nebo absolvování pedagogického či uměleckého oboru na VŠ, VOŠ

Tiskopis přihlášky ke vzdělání na SŠ pro dálkové studium

Kritéria přijetí pro dálkovou formu

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy www.spgsfuturum.cz a na přístupném místě ve škole

Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu bude zasláno doporučenou poštou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče. Ukládá se po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zájem žáka nastoupit na studium musí být potvrzen odevzdáním zápisového lístku do školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s. r. o.

U dálkového studia – musí být potvrzen zájem žáka nastoupit ke studiu uzavřením „Smlouvy o vzdělávání“. V případě, že „Smlouva o vzdělávání“ nebude uzavřena ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s.r.o.

V Praze 12. září 2019

Ing. Alena Marečková

ředitelka školy

Informace o studiu: Jana Šorfová, telefon 272 650 588, e-mail: ssos.j.sorfova@seznam.cz

78–42 M/03
Pedagogické lyceum - akademické

Profil absolventa

Absolvent je veden k dalšímu vzdělávání na humanitně zaměřených oborech vysokých škol, jako jsou filozofické, právnické, umělecké, pedagogické a sociálně orientované fakulty. Bude mít rozhled a dovednosti v oblasti využití informačních a komunikačních technologií včetně znalosti dvou cizích jazyků. Má předpoklady pro rozvoj vlastní tvořivosti, využívání logického myšlení tak, aby dokázal analyzovat výsledky s respektem právních a etických aspektů. Studium bude směřovat k prohloubení humanitních oborů takovým způsobem, aby byl absolvent schopen pokračovat v dalším vzdělávání a dokázal si vybudovat svou profesní kariéru v oblasti pedagogické, sociální, kulturní a umělecké.

Absolvent získá kvalifikaci:

 1. pedagog volného času
 2. asistent pedagoga

Učební plán

Ke stažení zde

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách – jednu tvoří učivo povinné pro všechny žáky, druhá část je tvořena učivem předmětů volitelných. Širší vzdělávací nabídka vytvořená zařazením volitelných předmětů vytváří lepší předpoklady pro profesní rozhodování žáků a také prohlubuje jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia.

Součástí studijních oborů je praxe. Odborná praxe se uskutečňuje v mateřských školách, družinách a dětských klubech.

 • Žáci denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se zúčastní plaveckého, lyžařského a turistického kurzu. (1.-3. ročník)
 • Žáci dálkového studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se zúčastní plaveckého, lyžařského a turistického kurzu v 1. ročníku

Dny otevřených dveří se konají:

24.listopadu 2021 od 17.00 hodin

15. prosince 2021 od 17.00 hodin

19. ledna 2022 od 17.00 hodin

Můžete si domluvit i individuální schůzku a prohlídku školy. Stačí zavolat na 272 650 588.

1.​ročník denního studia PMP a PL – 35 000,- Kč (* 4 000 měsíčně – nejsou započítány prázdninové měsíce)

 

1. ročník denního studia PL – akad. – 50 000,- Kč (* 5 500 měsíčně – nejsou započítány prázdninové měsíce) 

 

1. ročník dálkového studia PMP – 25 000,-Kč 
 

Žáci nastupující do prvního ročníku denního studia si musejí zakoupit učební pomůcku tablet Microsoft Surface Go 64GB 4415Y 4GB M1824 k podpoře výuky nebo jiné zařízení se stejnými nebo lepšími parametry.

Ředitelka Střední pedagogické školy Futurum, s.r.o. vyhlašuje ve smyslu § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022 v těchto oborech, jejichž absolvováním dosáhne uchazeč středního vzdělání s maturitní zkouškou:

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání, čtyřleté)

78–42-M/03 Pedagogické lyceum (denní forma vzdělávání, čtyřleté)

78–42-M/03 Pedagogické lyceum – akademické (denní forma vzdělávání, čtyřleté)

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková forma, zkrácená, 2 roky)

K přihlášce uchazeč denního studia povinně přiloží:

 • vysvědčení z posledních dvou ročníků (či ověřené kopie), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky v případě, že není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ke studiu ověřená školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
 • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu) u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, tak oboru Pedagogické lyceum a Pedagogické lyceum – akademické
 • případně doporučení školského poradenského zařízení
 • doplňující dokumentace, za kterou žák získá body dle Kritérií PŘ:
  • Doklady o absolvování ZUŠ, soutěží a olympiád

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Termín podání přihlášek: do 1. března 2022

V rámci přijímacího řízení do všech oborů vzdělání se koná přijímací zkouška v těchto termínech:

1. Jednotná přijímací zkouška – povinná pro všechny maturitní obory (písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky)

2. Školní přijímací zkouška pro všechny obory vzdělávání denního studia (PMP, PL i PL-akad.)

1. řádný termín   12. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín  13. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)

1. náhradní termín 10. května 2022
2. náhradní termín 11. května 2022

!!! v případě většího počtu uchazečů bude školní přijímací zkouška probíhat také 19. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí) a 20. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí).

 

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání, čtyřleté)

 Přijímací zkouška

 1. Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou.
 2. Školní přijímací zkouška formou ústního pohovoru, který bude obsahovat
  • ověřování předpokladů uchazeče v oblasti komunikační
   • uchazeč se představí komisi, podá osobní charakteristiku a motivaci ke zvolenému oboru, přečte předložený text (próza, poezie či drama), přednese připravenou poezii nebo prózu. Hodnotí se komunikační schopnosti, úroveň jazykového projevu a vlastní prezentace, spisovnost, práce s textem, schopnost výrazně přednést předložený text.
  • Ověřování předpokladů v oblasti hudební
   • prokáže schopnost rytmického, tonálního a intonačního cítění
   • zazpívá jednu lidovou píseň dle vlastního výběru
   • prezentuje svou případnou dovednost ve hře na hudební nástroj
  • ověřování pohybových předpokladů
   • předvede formu gymnastické sestavy s povinnými prvky (kotoul vpřed, kotoul vzad, obrat, hvězda, dálkový skok a taneční kroky) nebo předvede rozcvičku pro děti v MŠ.
   • Slovně prezentuje své sportovní záliby a případné sportovní výkony.
  • Ověřování výtvarných předpokladů
   • prezentuje se kresbou na dané téma
   • předloží ukázkové portfolio obsahující 10 výtvarných prací (námětem mohou být portréty, zátiší a jiné vlastní práce).

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25

 

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 78–42-M/03 Pedagogické lyceum

Přijímací zkouška

 1. Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou.
 2. Školní přijímací zkouška formou ústního pohovoru, který bude obsahovat
  1. Ověřování komunikačních dovedností
   • uchazeč se představí komisi, podá osobní charakteristiku a motivaci ke zvolenému studiu.
   • pokusí se interpretovat předložený text představující určitý aktuální společenský problém a za pomoci argumentů k němu vyjádřit svůj postoj či názor. Hodnotí se komunikační schopnosti, jazykový projev, spisovnost.
   • V rámci rozhovoru budou ověřeny studijní předpoklady.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25

Uchazeč nesmí vykazovat nedostatečný prospěch na ZŠ (8. a 9. třída) v žádném předmětu.

 

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 78–42-M/03 Pedagogické lyceum – akademické

Přijímací zkouška

 1. Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou.
 2. Školní přijímací zkouška formou písemného testu, který bude vycházet ze schopnosti porozumět cizojazyčnému textu (uchazeči si mohou vybrat z jazyka anglického a německého).

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25

(Nový obor se otevře při minimálním počtu 18 zájemců.)

 

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání dálkového studia: 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

dálková forma, zkrácená, 2 roky

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 45

U dálkové formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika se přijímací zkouška nekoná.

K přihlášce uchazeč dálkového zkráceného studia přiloží:

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SŠ
 • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu)

Dále může uchazeč doložit další dokumentaci, která zvýší bodové hodnocení:

 • potvrzení o práci v oboru (pokud pracuje ve školském zařízení)
 • doklad o studiu nebo absolvování pedagogického či uměleckého oboru na VŠ, VOŠ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 2. května 2021 na webových stránkách školy www.spgsfuturum.cz a na přístupném místě ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu bude zasláno doporučenou poštou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče. Ukládá se po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zájem žáka nastoupit na studium musí být potvrzen odevzdáním zápisového lístku do školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s. r. o.

U dálkového studia – musí být potvrzen zájem žáka nastoupit ke studiu uzavřením „Smlouvy o vzdělávání“. V případě, že „Smlouva o vzdělávání“ nebude uzavřena ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s.r.o.

V Praze 19. listopadu 2021

Mgr. Jana Grollová, Ph.D.

ředitelka školy

 

Informace o studiu: Jana Šorfová, telefon 272 650 588, e-mail: jana.sorfova@spgsfuturum.cz.

Přípravné kurzy z Českého jazyka a Matematiky v letošním školním roce otevíráme během března a dubna.

Podrobnější informace zveřejníme později.

Informace a přihláška ke stažení