A jaká bude vaše budoucnost?

Vyberte si svůj obor

Střední pedagogická škola Futurum – Informace pro uchazeče

Obory, které u nás
můžete studovat

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
ŠVP Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání

Profil absolventa

Absolventi se mohou uplatnit jako kvalifikovaní učitelé mateřských škol a jako kvalifikovaní vychovatelé ve školních družinách, asistenti pedagoga, učitelé v přípravných třídách, centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Dále se mohou uplatnit jako kvalifikovaní vychovatelé jednotlivců i mikroskupin. Po složení maturitní zkoušky mohou pokračovat v pomaturitním studiu nebo ve studiu na vysokých školách s pedagogickým zaměřením.

Učební plán

Ke stažení zde

78–42 M/03
Pedagogické lyceum

Profil absolventa

Pedagogické lyceum je určeno žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele, popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření. Ve srovnání s gymnáziem je na lyceu potlačena výuka fyziky, chemie. Místo toho se zaměřujeme více na humanitní předměty, psychologii a pedagogiku.

Absolvent získá kvalifikaci:

 • pedagog volného času
 • asistent pedagoga.

Učební plán

Ke stažení zde

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
ŠVP Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání

Tento studijní obor je realizován formou dálkového zkráceného dvouletého studia pro absolventy se středním vzděláním s maturitní zkouškou.

 Učební plán

 

Organizace studia

Studium je dvouleté a je organizováno jako výuka každé úterý od 14 hodin. Součástí výuky jsou také povinné sportovní kurzy – plavecký, turistický a lyžařský. Druhý ročník je ukončen maturitní zkouškou.

Školné činí Kč 25 000,– za školní rok.


Přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání dálkového studia: 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

dálková forma, zkrácená, 2 roky 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 45 

U dálkové formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika se přijímací zkouška nekoná. 

K přihlášce uchazeč dálkového zkráceného studia přiloží: 

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SŠ* 
 • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu) 
 • *(V případě studia v zahraničí dokládá osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci)  

 

Dále může uchazeč doložit další dokumentaci, která zvýší bodové hodnocení: 

 • potvrzení o práci v oboru (pokud pracuje ve školském zařízení) 
 • doklad o studiu nebo absolvování pedagogického či uměleckého oboru na VŠ, VOŠ 

U dálkového studia – musí být potvrzen zájem žáka nastoupit ke studiu uzavřením „Smlouvy o vzdělávání“. V případě, že „Smlouva o vzdělávání“ nebude uzavřena ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s.r.o. 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí pro obory vzdělání

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod registračními čísly ve škole a na webových stránkách školy www.spgsfuturum.cz dne 2. 5. 2022, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zletilým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům poštou.

Je možné do školy telefonovat nebo se informovat osobně.

Zápisový lístek je nutné odevzdat na naši školu neprodleně po rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů.

Uchazeč má právo se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

V Praze dne 1. 2. 2022

MgA. Kateřina Ondráčková
Ředitelka školy
Katerina.ondrackova@spgsfuturum.cz

Informace o studiu: Jana Šorfová, telefon 272 650 588, e-mail: jana.sorfova@spgsfuturum.cz

78–42 M/03
Pedagogické lyceum - akademické

Profil absolventa

Absolvent je veden k dalšímu vzdělávání na humanitně zaměřených oborech vysokých škol, jako jsou filozofické, právnické, umělecké, pedagogické a sociálně orientované fakulty. Bude mít rozhled a dovednosti v oblasti využití informačních a komunikačních technologií včetně znalosti dvou cizích jazyků. Má předpoklady pro rozvoj vlastní tvořivosti, využívání logického myšlení tak, aby dokázal analyzovat výsledky s respektem právních a etických aspektů. Studium bude směřovat k prohloubení humanitních oborů takovým způsobem, aby byl absolvent schopen pokračovat v dalším vzdělávání a dokázal si vybudovat svou profesní kariéru v oblasti pedagogické, sociální, kulturní a umělecké.

Absolvent získá kvalifikaci:

 1. pedagog volného času
 2. asistent pedagoga

Učební plán

Ke stažení zde

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách – jednu tvoří učivo povinné pro všechny žáky, druhá část je tvořena učivem předmětů volitelných. Širší vzdělávací nabídka vytvořená zařazením volitelných předmětů vytváří lepší předpoklady pro profesní rozhodování žáků a také prohlubuje jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia.

Součástí studijních oborů je praxe. Odborná praxe se uskutečňuje v mateřských školách, družinách a dětských klubech.

 • Žáci denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se zúčastní plaveckého, lyžařského a turistického kurzu. (1.-3. ročník)
 • Žáci dálkového studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se zúčastní plaveckého, lyžařského a turistického kurzu v 1. ročníku

Dny otevřených dveří se konají:

24.listopadu 2021 od 17.00 hodin

15. prosince 2021 od 17.00 hodin

19. ledna 2022 od 17.00 hodin

Můžete si domluvit i individuální schůzku a prohlídku školy. Stačí zavolat na 272 650 588.

1.​ ročník denního studia PMP a PL – 35 000,- Kč 

1. ročník denního studia PL – akad. – 45 000,- Kč

1. ročník dálkového studia PMP – 25 000,-Kč 
 

Žáci nastupující do prvního ročníku denního studia si musejí zakoupit učební pomůcku tablet Microsoft Surface Go 64GB 4415Y 4GB M1824 k podpoře výuky nebo jiné zařízení se stejnými nebo lepšími parametry a operačním systémem Windows 10 nebo 11 ve verzi Home nebo Profiesional (ne Windows START, Windows S)

Vážení zájemci o studium,

na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy

druhé kolo přijímacího řízení

pro přijímání do prvních ročníků denního studia SPgŠ Futurum s.r.o.

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání, čtyřleté)
Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 5

Hodnocení prospěchu ze ZŠ nebo víceletého gymnázia: 60 bodů
ZUŠ, soutěže a ocenění: 10 bodů
Motivační dopis: 30 bodů

78–42 M/03 Pedagogické lyceum – akademické (denní forma vzdělávání, čtyřleté)
Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 6

Hodnocení prospěchu ze ZŠ nebo víceletého gymnázia: 60 bodů
ZUŠ, soutěže a ocenění: 10 bodů
Motivační dopis: 30 bodů

Podání přihlášky do 20. května 2022.

Součástí přihlášky jsou informace o chování a prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání + možné doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

2. kolo přijímacího řízení pro dálkové studium se nekoná.

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

▪ Uchazeči musí mít splněné základní vzdělání.
▪ Doložení vysvědčení z posledních dvou ročníků (či ověřené kopie), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky v případě, že není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ke studiu  ověřená školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. V případě studia v zahraničí doložení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR z posledních dvou ročníků.
▪ Žák samostatně napíše a k přihlášce přikládá motivační dopis, kde se zjišťuje zájem o obor.
▪ Uchazeči nesmí být hodnoceni nedostatečnou známkou v 8. a 9. ročníku základní školy.
▪ Uchazeči musí mít bezproblémové chování, známka z chování musí být velmi dobrá.
▪ Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař.
▪ Součástí přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.
▪ Doplňující dokumentace, za kterou žák získá body dle Kritérií PŘ: Doklady o absolvování ZUŠ, soutěží a olympiády.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí pro obory vzdělání

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod registračními čísly ve škole a na webových stránkách školy www.spgsfuturum.cz dne 25. 5. 2022, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zletilým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům poštou.

Je možné do školy telefonovat nebo se informovat osobně.

Zápisový lístek je nutné odevzdat na naši školu neprodleně po rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů.

Uchazeč má právo se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

V Praze dne 16. 5. 2022

MgA. Kateřina Ondráčková
Ředitelka školy
Katerina.ondrackova@spgsfuturum.cz


 

 

Ředitelka Střední pedagogické školy Futurum, s.r.o. vyhlašuje ve smyslu § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

první kolo přijímacího řízení

do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022 v těchto oborech, jejichž absolvováním dosáhne uchazeč středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání, čtyřleté)

78–42-M/03 Pedagogické lyceum (denní forma vzdělávání, čtyřleté)

78–42-M/03 Pedagogické lyceum – akademické (denní forma vzdělávání, čtyřleté)

K přihlášce uchazeč denního studia povinně přiloží:

 • Doložení vysvědčení z posledních dvou ročníků (či ověřené kopie), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky v případě, že není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ke studiu ověřená školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. V případě studia v zahraničí doložení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR z posledních dvou ročníkůz posledních dvou ročníků. 
 • Prokázání zdravotní způsobilosti – požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu)  
 • případně doporučení školského poradenského zařízení
 • doplňující dokumentace, za kterou žák získá body dle Kritérií PŘ:
  • Doklady o absolvování ZUŠ, soutěží a olympiád

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022 v těchto oborech dálkového pomaturitního studia, jejichž absolvováním dosáhne uchazeč středního vzdělání s maturitní zkouškou:

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková forma, zkrácená, 2 roky)

K přihlášce uchazeč denního studia povinně přiloží:

Termín podání přihlášek: do 1. března 2022

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SŠ
 • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu)
 • V případě studia v zahraničí dokládá osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci)

Dále může uchazeč doložit další dokumentaci, která zvýší bodové hodnocení:

 • potvrzení o práci v oboru (pokud pracuje ve školském zařízení)

doklad o studiu nebo absolvování pedagogického či uměleckého oboru na VŠ, VOŠ

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022– denní forma studia

Termín podání přihlášek: do 1. března 2022

V rámci přijímacího řízení do všech oborů vzdělání se koná přijímací zkouška v těchto termínech:

1. Jednotná přijímací zkouška – povinná pro všechny maturitní obory (písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky)

2. Školní přijímací zkouška pro všechny obory vzdělávání denního studia (PMP, PL i PL-akad.)

1. řádný termín   12. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín  13. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)

1. náhradní termín 10. května 2022
2. náhradní termín 11. května 2022

!!! v případě většího počtu uchazečů bude školní přijímací zkouška probíhat také 19. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí) a 20. dubna 2022 (ve škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí).

 

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání, čtyřleté)

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25

Přijímací zkouška

Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí z 60 %.

Další kritéria školy (tj. hodnocení prospěchu ze ZŠ nebo víceletého gymnázia a výsledky školní přijímací zkoušky) představují 40 % váhy při hodnocení uchazeče.

Rady k přijímacímu řízení na obor PMP k částí z dramatické, tělesné, výtvarné a hudební výchovy- YouTube kanál SPgŠ Futurum

Celkové kritéria pro přijímací zkoušku a školní kolo přijímací zkoušky viz přiložený dokument

 

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 78–42-M/03 Pedagogické lyceum

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25 

 Přijímací zkouška 

Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí z 60 %. 

Další kritéria školy (tj. hodnocení prospěchu ze ZŠ nebo víceletého gymnázia a výsledky školní přijímací zkoušky) představují 40 % váhy při hodnocení uchazeče. 

Celkové kritéria pro přijímací zkoušku a školní kolo přijímací zkoušky viz přiložený dokument

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 78–42-M/03 Pedagogické lyceum – akademické

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25 

(Nový obor se otevře při minimálním počtu 18 zájemců.) 

 Přijímací zkouška 

Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou.. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí z 80 %. 

Další kritéria školy (tj. hodnocení prospěchu ze ZŠ nebo víceletého gymnázia a výsledky školní přijímací zkoušky) představují 20 % váhy při hodnocení uchazeče. 

Celkové kritéria pro přijímací zkoušku a školní kolo přijímací zkoušky viz přiložený dokument

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání dálkového studia: 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

dálková forma, zkrácená, 2 roky 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 45 

U dálkové formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika se přijímací zkouška nekoná. 

K přihlášce uchazeč dálkového zkráceného studia přiloží: 

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SŠ* 
 • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu) 
 • *(V případě studia v zahraničí dokládá osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci)  

 

Dále může uchazeč doložit další dokumentaci, která zvýší bodové hodnocení: 

 • potvrzení o práci v oboru (pokud pracuje ve školském zařízení) 
 • doklad o studiu nebo absolvování pedagogického či uměleckého oboru na VŠ, VOŠ 

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 2. května 2021 na webových stránkách školy www.spgsfuturum.cz a na přístupném místě ve škole. 

Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu bude zasláno doporučenou poštou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče. Ukládá se po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

Zájem žáka nastoupit na studium musí být potvrzen odevzdáním zápisového lístku do školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s. r. o. 

U dálkového studia – musí být potvrzen zájem žáka nastoupit ke studiu uzavřením „Smlouvy o vzdělávání“. V případě, že „Smlouva o vzdělávání“ nebude uzavřena ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s.r.o. 

V Praze 1. prosince 2021

MgA. Kateřina Ondráčková

ředitelka školy

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce z Českého jazyka a Matematiky 

 • komplexní příprava na jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky
 • Celkem 16 vyučovacích hodin
 • Český jazyk – Mgr. Tomáš Veselý
 • Matematika – Mgr. Tomáš Vitásek

Termíny kurzů

 • 9. 3. (středa) 16:00
 • 11. 3. (pátek) 15:00
 • 23. 3. (středa) 16:00
 • 25. 3. (pátek) 15:00
 • 30.3. (středa) 16:00
 • 1. 4. (pátek) 15:00
 • 6. 4. (středa) 16:00
 • 8. 4. (pátek) 15:00

Přihlášku odesílejte do 14. 2. 2022 na emailovou adresu jana.sorfova@spgsfuturum.cz. Při posílání E-mailem se podpis nevyplňuje. Vytisknuté a podepsané přinese žák na první setkání, které se uskuteční 9. 3. 2022.

Platba kurzu 2000Kč proběhne v hotovosti v kanceláři školy v den zahájení kurzu v 15:30

Informace na sekretariátu školy  tel. 272 650 588

Informace a přihláška ke stažení