A jaká bude vaše budoucnost?

Vyberte si svůj obor

Střední pedagogická škola Futurum – Informace pro uchazeče

Obory, které u nás
můžete studovat

 • Denní Studium

  75-31-M/01 - Předškolní
  a mimoškolní pedagogika​
 • Denní studium

  78–42 M/03
  Pedagogické lyceum​
 • Dálkové studium

  75–31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
ŠVP Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání

Profil absolventa

Absolventi se mohou uplatnit jako kvalifikovaní učitelé mateřských škol a jako kvalifikovaní vychovatelé ve školních družinách, asistenti pedagoga, učitelé v přípravných třídách, centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Dále se mohou uplatnit jako kvalifikovaní vychovatelé jednotlivců i mikroskupin. Po složení maturitní zkoušky mohou pokračovat v pomaturitním studiu nebo ve studiu na vysokých školách s pedagogickým zaměřením.

Učební plán

Ke stažení zde

78–42 M/03
Pedagogické lyceum

Profil absolventa

Pedagogické lyceum je určeno žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele, popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření. Ve srovnání s gymnáziem je na lyceu potlačena výuka fyziky, chemie. Místo toho se zaměřujeme více na humanitní předměty, psychologii a pedagogiku.

Absolvent získá kvalifikaci:

 • pedagog volného času
 • asistent pedagoga.

Učební plán

Ke stažení zde

Obsah studijní oborů

Tento studijní obor je realizován formou dálkového zkráceného dvouletého studia pro absolventy se středním vzděláním s maturitní zkouškou.

 Učební plán

 

Užitečné odkazy:

Rozvrh dálkového studia

Bakaláři dálkového studia – třídní kniha

Známkování v Bakalářích

Hodnocení PTV a DTV od R. Coufala

Podpora výuky PTV a DTV

 

Rozvrhy vyučovacích hodin dálkového studia pro školní rok 2019/2020

 1. pololetí

 

cyklus 1

cyklus 2

cyklus 3

cyklus 4

cyklus 5

Týden A

3. 9.

1. 10.

5. 11.

3. 12.

14. 1.

Týden B

10. 9.

8. 10.

12.11.

10.12

21. 1.

Týden C

17. 9.

15. 10.

19. 11.

17. 12.

28. 1.

Týden D

24. 9.

22. 10.

26. 11.

7. 1.

 1. pololetí

 

cyklus 1

cyklus 2

cyklus 3

cyklus 4

cyklus 5

cyklus 6

Týden A

4. 2.

3. 3.

31. 3.

28. 4.

26. 5.

23. 6.

Týden B

11. 2.

10. 3.

7. 4.

5. 5.

2. 6.

30. 6.

Týden C

15. 2. So

17. 3.

14. 4.

12. 5.

9. 6.

Týden D

18. 2.

24. 3.

21. 4.

19. 5.

16. 6.

Sobota 15. 2. 2020 Seminář ke specializaci – pouze 2. D a 2. E

 

Organizace studia

Studium je dvouleté a je organizováno jako výuka jeden den v týdnu ve dvou cyklech září-prosinec, únor – květen. V lednu a v červnu bude zkouškové období. Součástí výuky jsou také povinné sportovní kurzy – plavecký, turistický a lyžařský. Druhý ročník je ukončen maturitní zkouškou – květen.

Školné činí Kč 21 000,– za školní rok.


Přijímací řízení

U dálkové formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika se přijímací zkouška nekoná.

 

K přihlášce uchazeč dálkového zkráceného studia přiloží:

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SŠ
 • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu)

Dále může uchazeč doložit další dokumentaci, která zvýší bodové hodnocení:

 • potvrzení o práci v oboru (pokud pracuje ve školském zařízení)
 • doklad o studiu nebo absolvování pedagogického či uměleckého oboru na VŠ, VOŠ

Tiskopis přihlášky ke vzdělání na SŠ pro dálkové studium

Kritéria přijetí pro dálkovou formu

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy www.spgsfuturum.cz a na přístupném místě ve škole

Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu bude zasláno doporučenou poštou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče. Ukládá se po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zájem žáka nastoupit na studium musí být potvrzen odevzdáním zápisového lístku do školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s. r. o.

U dálkového studia – musí být potvrzen zájem žáka nastoupit ke studiu uzavřením „Smlouvy o vzdělávání“. V případě, že „Smlouva o vzdělávání“ nebude uzavřena ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s.r.o.

V Praze 12. září 2019

Ing. Alena Marečková

ředitelka školy

Informace o studiu: Jana Šorfová, telefon 272 650 588, e-mail: ssos.j.sorfova@seznam.cz

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách – jednu tvoří učivo povinné pro všechny žáky, druhá část je tvořena učivem předmětů volitelných. Širší vzdělávací nabídka vytvořená zařazením volitelných předmětů vytváří lepší předpoklady pro profesní rozhodování žáků a také prohlubuje jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia.

Součástí studijních oborů je praxe. Odborná praxe se uskutečňuje v mateřských školách, družinách a dětských klubech.

 • Žáci denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se zúčastní plaveckého, lyžařského a turistického kurzu. (1.-3. ročník)
 • Žáci dálkového studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se zúčastní plaveckého, lyžařského a turistického kurzu v 1. ročníku

7. prosince 2020 od 17.00 hodin
18. ledna 2021 od 17.00 hodin 

Můžete si domluvit i individuální schůzku a prohlídku školy. Stačí zavolat na 272 650 588.

Pro denní formu:
Kč 24 000 pro 2. až 4. ročníky
Kč 28 000 1. ročníky ve školním roce 2020/2021

Pro dálkovou formu:
Kč 21 000 pro 2. ročník
Kč 22 000 pro 1. ročníky ve školním roce 2020/2021

Žáci nastupující do prvního ročníku denního studia si musejí zakoupit učební pomůcku tablet Microsoft Surface Go k podpoře výuky.

aktualizace 4. 11. 2020

 

Ředitelka školy stanovila podle § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Termín podání přihlášky ke studiu ve škole je do 1. března 2021 pro oba obory vzdělání a formy vzdělávání

K přihlášce uchazeč denního studia přiloží:

 • vysvědčení z posledních dvou ročníků (či ověřené kopie), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky v případě, že není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ke studiu ověřená školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
 • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu) u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, tak oboru Pedagogické lyceum
 • případně doporučení školského poradenského zařízení k uzpůsobení podmínek k testům JPZ.
 • další doplňující dokumentaci, za kterou žák získá body do hodnocení, doloženou doklady o studiu nebo absolvování ZUŠ.

RVP 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
ŠVP: Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 24

78–42-M/03 Pedagogické lyceum
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 23

 

Přijímací zkouška denní formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum má 2 části:

 1. Jednotná přijímací zkouška (písemný test z ČJL, MAT a její aplikace) – dopoledne
 2. Školní přijímací zkouška – motivační pohovor

Termíny pro vykonání jednotné přijímací zkoušky (písemný test ČJL, MAT a její aplikace) a školní přijímací zkoušky

Ve školním roce 2020/2021 stanovilo MŠMT termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na pondělí 12. 4. 2021 a úterý 13. 4. 2021. Pozvánky k jednotné PZ a školnímu kolu spolu s bližšími informacemi budou zaslány poštou a e-mailem.
 
Náhradní termín JPZ byl stanoven na úterý 12. 5. 2021 a 13. 5. 2021. 

Obsah motivačního pohovoru u oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika:

V průběhu ústního pohovoru se uchazeč představí komisi, podá osobní charakteristiku a motivaci ke zvolenému oboru, přečte předložený text (próza, poezie či drama), prokáže schopnost rytmického a tonálního cítění zpěvem jedné lidové písně dle vlastního výběru a prezentuje se svou dovedností ve vybrané oblasti (např. hra na hudební nástroj, pohybové vyjádření, výtvarné portfolio, přednes poezie nebo prózy).
Hodnotí se komunikační schopnosti, úroveň jazykového projevu a vlastní prezentace, spisovnost, práce s textem, schopnost výrazně přednést předložený text.

Obsah motivačního pohovoru u oboru vzdělání Pedagogické lyceum:

V průběhu ústního pohovoru se uchazeč představí komisi, podá osobní charakteristiku a motivaci ke zvolenému studiu. Dále se pokusí interpretovat předložený text představující určitý aktuální společenský problém a za pomoci argumentů k němu vyjádřit svůj postoj či názor.
Hodnotí se komunikační schopnosti, jazykový projev, spisovnost.

Uchazeč nesmí vykazovat nedostatečný prospěch na ZŠ (8. a 9. třída) v žádném předmětu

Tiskopis nové přihlášky ke vzdělání na SŠ pro denní studium

Kritéria přijetí pro denní formu

 

Studijní obor dálkového studia:

RVP 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
ŠVP Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání
dálková forma, zkrácená, 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 45

U dálkové formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika se přijímací zkouška nekoná.

K přihlášce uchazeč dálkového zkráceného studia přiloží:

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SŠ
 • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu)

Dále může uchazeč doložit další dokumentaci, která zvýší bodové hodnocení:

 • potvrzení o práci v oboru (pokud pracuje ve školském zařízení)
 • doklad o studiu nebo absolvování pedagogického či uměleckého oboru na VŠ, VOŠ

Tiskopis přihlášky ke vzdělání na SŠ pro dálkové studium

Kritéria přijetí pro dálkovou formu


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy www.spgsfuturum.cz a na přístupném místě ve škole

 

Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu bude zasláno doporučenou poštou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče. Ukládá se po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zájem žáka nastoupit na studium musí být potvrzen odevzdáním zápisového lístku do školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s. r. o.

U dálkového studia – musí být potvrzen zájem žáka nastoupit ke studiu uzavřením „Smlouvy o vzdělávání“. V případě, že „Smlouva o vzdělávání“ nebude uzavřena ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka Střední pedagogické školy Futurum, s.r.o.

 

V Praze 4. listopadu 2020

Ing. Alena Marečková
ředitelka školy

Informace o studiu: Jana Šorfová, telefon 272 650 588, e-mail: jana.sorfova@spgsfuturum.cz6

Vážení rodiče, milí žáci

od března 2020 budou na naší škole probíhat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka a matematiky. Jsou určeny především žákům devátých tříd základních škol. Celý kurz bude probíhat od února 2020 na Střední pedagogické škole Futurum na adrese Hornoměcholupská 873.

Kurz se bude skládat celkem z 16 vyučovacích hodin (8 x 45 minut český jazyk, 8 x 45 minut matematika) v níže určených termínech. Jeho obsahem bude výuka vybraných témat učiva v souladu s RVP ZV nezbytných pro další studium na střední škole. Kurz bude zaměřen na veškeré oblasti jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. V českém jazyce se zaměřuje především na pravopis, větnou skladbu, tvarosloví, porozumění textu, stylistiku a literaturu. V matematice se jedná o práci s číslem a proměnnou, řešení rovnic, slovní úlohy, geometrii, základy statistiky

Termíny kurzů v roce 2020:

6. 3. 2020 (pátek) 14:30
11. 3. 2020 (středa) 15:30
18. 3. 2020 (středa) 15:30
20. 3. 2020 (pátek) 14:30
25. 3. 2020 (středa) 15:30
1. 4. 2020 (středa) 15:30
3. 4. 2020 (pátek) 14:30
8. 4. 2020 (středa) 15:30

Délka jednoho vyučovacího bloku je 2×45 minut + 15 minut přestávka.

Cena kurzu je 1500 Kč.

Pro přihlášení použijte přihlášku a podejte ji na sekretariát naší školy.

Přípravný kurz ČJ

 

Informace a přihláška ke stažení