Informace a odkazy pro vaše každodenní fungování

Vstup do informačního
systému školy

Informační
systém Bakaláři

vstoupit

Rozpis
suplování

vstoupit

Rozvrh vyučovacích
hodin jednotlivých tříd

vstoupit

Suplování denního studia je tvořeno podle aktuální situace a může být i několikrát upraveno.
Rodiče i žáci mají rozdílné přihlašovací údaje. V případě zapomenutí kontaktujte třídního učitele nebo garanta IT pana učitele Karla Dindu.

Harmonogram školního
roku 2023/2024

Prázdniny a svátky, ředitelské volno
Dny otevřených dveří
Kurzy
Hodnotící a klasifikační porady
Maturitní zkoušky
Pedagogická praxe
Projekty
Třídní schůzky

Školní poradenské pracoviště na SPGŠ Futurum poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Řídí se vyhláškou o poskytování těchto služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou č.197/2017 Sb.).

Naším cílem je spoluvytvářet přátelskou atmosféru na naší škole, vést k úctě k člověku, k toleranci odlišností, rádi pomůžeme řešit problémové situace tak, aby se u nás dobře studovalo a pracovalo. Díky individuálnímu přístupu také bez problémů integrujeme žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme zpracovali Minimální preventivní program s bohatou nabídkou workshopů, interaktivních přednášek a zájmových aktivit.

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Jaroslava Apeltauerová

Výchovný poradce

Kontakt:

jaroslava.apeltauerova@spgsfuturum.cz

Konzultace: Po předchozí domluvě

 

Bc. Kateřina Apeltauerová

Školní psycholožka

Kontakt:

katerina.apeltauerova@spgsfuturum.cz

Konzultace: Po předchozí domluvě 

 

Mgr. Kateřina Hasalová

Školní metodik prevence

Kontakt:

katerina.hasalova@spgsfuturum.cz

Konzultace: Po předchozí domluvě 

Činnost členů ŠPP je vázána zákonnými normami a profesním etickým kodexem. Samozřejmostí je váš souhlas s působením a zachování diskrétnosti.

Zde zjistíte, na co se můžete těšit. Dobrou chuť.

Objednávání obědů online (je třeba se zaregistrovat u vedoucí školní jídelny, naše jídelna má číslo 0992)

Odhlašování obědů:tel. 274 016 534 nebo E-mailem sj@hornomep.cz

DENNÍ STUDIUM – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika:

studenti mají povinné tyto sportovní kurzy:

 

DENNÍ STUDIUM – obory Pedagogické lyceum / Akademické lyceum:

studenti mají povinné a volitelné tyto sportovní kurzy:

 

DÁLKOVÉ STUDIUM – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika:

studenti mají povinné tyto sportovní kurzy:

 • Turistický (1. ročník),
 • Plavecký (1. ročník),
 • Bruslařský (1. ročník),
 • Lyžařský (1. ročník),
 • První pomoci (1. ročník)

podrobné informace o kurzech zde: Přehled kurzů pro studenty dálkového studia PMP 2023-2024


Studenti si mohou dále vybrat z nabídky volitelných kurzů – více informací zde: Volitelné kurzy 2023-2024

Bližší informace ke každému z kurzů budou postupně zveřejňovány a zasílány v propozicích v Teamsech či Bakalářích. Záležitosti týkající se sportovních kurzů, prosíme, řešte s vedoucím, Matyášem Pokorným, e-mail: matyas.pokorny@spgsfuturum.cz; telefon: 602 416 290,

 

Termíny maturitních zkoušek:  

Didaktické testy společné části MZ: 

2.-5.5.2023 

 

Praktické zkoušky esteticko-výchovné předměty:  

5.4.2023 PMP  

21.4. 2023 PL  

Odevzdání praktických prací – díla a portfolia z  předmětů SVV, VVS, DVS, SDV do středy 29.3.2023 

 

Písemné zkoušky vázané na společnou část MZ: 

24.4.2023 Slohy ČJ 

26.4.2023  Slohy AJ / NJ 

 

Praktické maturitní výstupy v MŠ pro obor PMP formy denního studia:  

11., 12., 13., 14., 17.,18.,19.,20.4., 21.4. 2023 

 

Profilové zkoušky:  

16.-19.5.2023 PL 

22.-26.5.2023 PMP 

29.-2.6.2023 PMP dálkové 

 

Odevzdání písemných maturitních prací pro obor PL: 

14.4.2023 

  

Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní forma studia 

Společná (státní) část maturitní zkoušky: 

 • Český jazyk a literatura – didaktický test 
 • Anglický jazyk nebo Matematika – didaktický test (žáci volí jeden z předmětů) 

 Profilová část maturitní zkoušky 

1. Český jazyk a literatura – písemná práce + ústní zkouška 

2. Anglický jazyk – písemná práce + ústní zkouška (pokud si žák zvolí ve společné části Anglický jazyk) 

3. Pedagogika a psychologie – ústní zkouška 

4. Povinně volitelný předmět: Volba jednoho z níže uvedeného předmětu 

Kombinovaná forma: praktická zkouška s obhajobou práce před maturitní komisí + ústní zkouška

5. Praktická maturitní zkouška –  obsah a kritéria hodnocení

Žák si může zvolit nejvýše 2 nepovinné zkoušky z předmětů: 

V profilové části MZ: 

  • Biologie a ekologie 
  • Matematika 
  • Dějepis 
  • Další metodika esteticko-výchovného předmětu, který si žák nezvolil v povinné části – VV, TV, HV, DV 

Ve společné části MZ  předměty, které nebyly zvoleny : 

  • Matematika 
  • Matematiku rozšiřující 
  • Anglický jazyk  

 

Obor: Pedagogické lyceum – denní forma studia 

Společná (státní) část maturitní zkoušky: 

 • Český jazyk a literatura – didaktický test 
 • Anglický jazyk, Německý jazyk nebo  Matematika – didaktický test (žáci volí jeden z předmětů)
   

Profilová část maturitní zkoušky: 

1. Český jazyk a literatura – písemná práce + ústní zkouška 

2. Anglický nebo německý jazyk – písemná práce +  ústní zkouška (pokud si žák zvolí ve společné části Anglický/Německý jazyk) 

3. Pedagogika nebo psychologie – ústní zkouška 

4. Povinně volitelný předmět:: Volba jednoho z níže uvedeného předmětu dle zvolené specializace: 

  • Výtvarná výchova – specializace – kombinovaná forma : praktická zkouška s obhajobou práce před maturitní komisí + ústní zkouška – obsah a kritéria hodnocení 
  • Dramatická výchova – specializace – kombinovaná forma : praktická zkouška s obhajobou práce před maturitní komisí + ústní zkouška – obsah a kritéria hodnocení 
  • Humanitní studia– ústní zkouška 

5. Obhajoba maturitní práce 

Žák si může zvolit nejvýše 2 nepovinné zkoušky z předmětů: 

V profilové části MZ: 

  • Biologie a ekologie 
  • Matematika 
  • Dějepis 
  • ZSV 
  • Informatika 
  • Pedagogika nebo Psychologie (zkoušku, kterou nezvolil jako povinnou) 

 

Ze společné části MZ nejvýše 2 předměty, které nebyly zvoleny: 

  • Matematika 
  • Matematiku rozšiřující 
  • Anglický/Německý  jazyk  

  

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma studia 

Profilová část maturitní zkoušky 

 1. Pedagogika a psychologie – ústní zkouška před maturitní komisí 
 2. Výtvarné/tělesné/dramatické/hudební výchovy s metodikou– ústní zkouška před maturitní komisí 
 3. Praktická maturitní zkouška – požadavky a kritéria hodnocení 

 

Žák může volit ještě nepovinnou zkoušku z předmětu: 

 • Tělesnou výchovu s metodikou (zkoušku, kterou nezvolil jako povinnou) 
 • Výtvarnou výchovu s metodikou (zkoušku, kterou nezvolil jako povinnou) 
 • Hudební výchovu s metodikou (zkoušku, kterou nezvolil jako povinnou) 
 • Dramatickou výchovu s metodikou (zkoušku, kterou nezvolil jako povinnou) 

 

Pokyny pro tvorbu maturitní práce

Obsah

Co je maturitní práce
Volba tématu
Zpracování maturitní práce
Doporučený postup
Členění a formální úprava práce
Úprava textu
Příprava a průběh obhajoby
Klasifikace maturitních prací
Klasifikace obhajoby maturitní práce

Co je maturitní práce

Maturitní práce s obhajobou je součástí maturitní zkoušky studijního oboru pedagogické lyceum. Maturitní práce je odborná studie, kterou žák píše v průběhu 3. a 4. ročníku.
Maturitní prací má žák prokázat schopnost tvůrčího zpracování daného tématu na odpovídající obsahové a metodologické úrovni.

V zásadě lze rozlišit tři možné základní typy prací:

 • práce převážně teoretické, monografické povahy
 • práce zaměřené historicky či historicko-komparativně
 • práce empirické, teoreticko-výzkumné.

Typy maturitních prací se mohou kombinovat.

Volba tématu

Téma maturitní práce volí žák z předmětů, které má předepsány ve studijním plánu 3. ročníku. Témata nabízí učitelé školy; nejvíce dva z každého předmětu. Škola však podporuje samostatnou volbu tématu, zvláště má-li žák k řešení zvolené tematiky odborné předpoklady a vhodné podmínky (přístup na potřebná pracoviště, možnost studia těžko dostupných materiálů apod.).
Pokud se žák rozhodne pro vlastní téma, sepíše stručnou anotaci zamýšlené práce, kterou předloží k posouzení vyučujícímu, který práci povede. Na základě rozhodnutí vyučujícího je potom téma maturitní práce přijato nebo odmítnuto. V případě odmítnutí má žák možnost svůj návrh přepracovat a znovu předložit vyučujícímu k posouzení. Pokud bude téma opět odmítnuto, žák nadále vybírá téma z nabídky vyučujících školy.

Při volbě tématu by měl žák zvážit, zda preferuje práci orientovanou na řešení obecně teoretických problémů oboru, či práci, která bude řešit naléhavý problém praxe, i to, zda hodlá prohloubit téma již dříve studované, či zpracuje téma nové.
Volba tématu je vážné rozhodnutí, které má být uvážené a odpovědné. Proto by volba tématu neměla být unáhlená, neměla by vyvěrat ze zájmu o úzký úsek praxe či z aktuální atraktivnosti zvolené problematiky, tím méně pak ze snahy po snadném zpracování.
Zvolené téma by mělo být vymezené obsahově i svým rozsahem. Je vhodné soustředit se na jeden problém a zpracovat ho analyticky a nezůstat na úrovni pouhého popisu.
Volbu tématu je vhodné konzultovat s pedagogy podle jejich odborného zaměření.

Zpracování maturitní práce

Po výběru tématu maturitní práce se žák seznámí s knižní a časopiseckou literaturou, a dalšími prameny či zdroji, např. webovými stránkami, které se vztahující k tématu. Je vhodné, aby si pořídil databázi se všemi potřebnými údaji. Uvedené zdroje uvede řazeny abecedně, podle počáteční hlásky příjmení autora. Bibliografický záznam je třeba vypracovat s využitím státní normy o bibliografických citacích ISO 690 : 1996 (normy pro uvedení bibliografických záznamů):

– Tištěné monografické publikace

 • Odkaz na publikaci, např.
  SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999. ISBN 80-85866-33-1.
 • Odkaz na část publikace, např.
  Akademický slovník cizích slov. I. díl, A-K. Praha : Academia, 1995. ISBN 80-200-0523-4.
 • Odkaz na příspěvek v monografické publikaci, např.
  KINSKÝ, F. Budoucnost Evropy. In Evropská dimenze ve vzdělávání a v přípravě učitelů. Praha : PedF UK, 1996, s. 58-69. ISBN 80-86039-07-2.
 • Odkaz na příspěvek v tištěném sborníku, např.
  HORÁK, F. Pojem bohemikum. In Česká bibliografie : sborník příspěvků a materiálů. Sv. 1. Praha : Národní knihovna : SPN, 1959, s. 9-18.

– Tištěné seriálové publikace (časopisy, noviny, edice aj.)

 • PELIKÁN, J. Některé problémy působení školního prostředí na sebereflexi žáků. Pedagogika, 1995, roč. 45, č. 3, s. 210. ISSN 3330-3815.

– Elektronické publikace (u webových stránek žák uvede nejkratší možnou cestu k zobrazení textu či obrazového materiálu podle normy)

 • PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. Posun ve znalostech čtrnáctiletých žáků v matematice a přírodních vědách : Zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu.  Praha : TIMSS, ÚIV. 2001 [cit. 2007-10-02]. Dostupná z www: <http://www.uiv.cz/clanek/43/214>.

Bibliografické záznamy je možné vytvořit také pomocí generátoru citací

Při studiu odborných pramenů a literatury je vhodné si od počátku pořizovat přesné výpisky, záznamy a doslovné citace, pokud je žák hodlá použít (i se stránkou příslušného pramenu). Studium odborné literatury má přinést co nejzevrubnější informace o tom, jak je sledovaná tématika již zpracovaná u nás případně i v zahraničí, z jakých hledisek. Toto studium literatury zpřesňuje problematiku a je případně i podkladem k vypracování teoretických částí či teoretických východisek. Při psaní maturitní práce je třeba využít několika různorodých pramenů.

Žák pracuje samostatně a při zpracování práce se pravidelně konzultuje postup práce s vedoucím práce. Na konzultace žák přichází s připravenými a promyšlenými otázkami a problémy a bere v úvahu podněty a připomínky vedoucího práce. Během 3. i 4. ročníku je žák povinen dostavit se nejméně ke třem povinným konzultacím s vedoucím práce nebo jiným konzultantem (tedy dohromady nejméně 6 konzultací).

Konečnou podobu maturitní práce ve 4. ročníku, nejméně tři týdny před oficiálním termínem odevzdání práce k závěrečnému přehlédnutí textu vedoucímu práce).

Doporučený postup

Na podkladě studia literatury, pramenů a dokumentů a po případném provedení výzkumu promyslí žák strukturu své práce a rozčlení ji do jednotlivých kapitol, jejichž názvy může zpřesnit. Pro vypracování textu je důležité si sestavit i podrobnější osnovu. Pomáhá lépe organizovat práci, utřídit fakta, logicky rozvíjet myšlenky. Osnova nedovoluje opomenout podstatné části a opakovat již uvedené partie. Chrání před odbočováním od tématu k otázkám, které s prací přímo nesouvisejí.

Má-li žák vypracovanou osnovu, začíná psát koncept, který bude prezentovat během 3. ročníku v rámci vyučovacího předmětu, v němž práci píše v určeném termínu. Nemusí začínat prvním bodem osnovy, ale úsekem, který má nejvíce pokryt materiálem a který je pro něho nejsnadnější. Nedoporučuje se začínat úvodem, pisatel se pak snaží dát do úvodu vše, co o problému ví a tím se úvod stane velmi obsáhlý a mnohomluvný.

Úvod má být vzhledem k jeho poslání stručný. Má v něm být zdůvodněna volba tématu, charakterizována základní literatura, formulován cíl a metody  práce. Úvod by měl obsahovat i informaci o struktuře práce.
Jednotlivé kapitoly
by měly být vhodně nazvány. Mohou být rozčleněny na podkapitoly pouhým nadpisem (nebo číslováním dle desetinného systému). Vnitřní třídění je součástí i obsahu práce.

Při uvážlivém používání citací v textu, které dokreslují (a nikoli nahrazují) text, je třeba vždy přesně uvést literární zdroj (včetně příslušné stránky citovaného díla). Citace musí být doslovná a označená uvozovkami, způsob citování upravuje norma ČSN, která vylučuje vlastní kreativitu v zacházení s citáty (vkládání teček tam, kam nepatří apod.). Při citování se necitují „učebnicové“ a „slovníkové“ poznatky a banality.
Pokud jsou v maturitní práci uváděny myšlenky, teoretické přístupy, koncepce, definice a závěry různých autorů formou vlastní stylizace (tzv. parafráze), je i zde nutné odkázat na příslušné dílo (citace se uvede slovem viz. podle nebo srov. = srovnej). Při používání cizích myšlenek a citátů je nezbytné nalézt vhodnou míru. Je zcela nemístné, když text neobsahuje žádná vlastní stanoviska žáka a poznatky a je jen jakýmsi spojovacím můstkem myšlenek jiných autorů. Tím vzniká dojem, že autor nepracoval samostatně a že není schopen vlastního přístupu k dané problematice.
Eticky je zcela nepřípustné opsat cizí dílo bez uvedení pramenů – toto porušení vědecké etiky vede k následné deklasifikaci v daném předmětu

Při zpracování jednotlivých kapitol je vhodné vždy na závěr každé kapitoly shrnout nejdůležitější myšlenky. Závěr je celkové zakončení maturitní práce. Může obsahovat rekapitulaci dílčích výsledků (shrnutí), postupy, které se osvědčily, a výsledky, jichž bylo dosaženo. Závěr má být více zobecňující, může poukázat na možnost praktického využití získaných poznatků i na potřebu dalšího bádání v daném oboru, další směřování žáka v této oblasti.

Do příloh je možné zařadit takový materiál, který je důležitý pro pochopení celé práce, jehož uvedení v textu by však čtenáře rušilo. Jde např. o kontingenční tabulky, o pomocné tabulky, dílčí grafy, ukázky zpracování materiálu a mohou sem být zařazovány i kasuistiky či ukázky jejich zpracování, texty použitých dotazníků, osnovy rozhovorů, modifikace použitých testových technik, fotografický materiál (dětské kresby, slohové úkoly apod.), fotokopie archiválií apod. Přílohy musí být řádně okomentovány.

Práci zakončuje abecedně řazený seznam použitých pramenů a literatury, sestavený podle bibliografických pravidel. Součástí práce je i obsah (soupis kapitol a podkapitol) s uvedením příslušných stránek. Lze ho zařadit na začátek nebo na závěr práce.

Práci je vhodné psát jednoduchým, výstižným slohem, formulovat jasně a přesně. Text je třeba  členit do odstavců, není vhodné používat zbytečně cizí slova. Stěžejní pojmy tématu je třeba definovat, užívanou terminologii zdůvodnit a vysvětlit.

Členění a formální úprava práce

Úvodní listy:

 • titulní list – příklady vzhledu – uveden na samostatném listu
 • prohlášení autora – o samostatném vypracování práce a o tom, že práce byla vypracována s využitím pramenů a literatury uvedené v seznamu, stvrzené vlastnoručním podpisem autora – viz příloha,
 • obsah – úplný s uvedením čísel stran a včetně příloh

Vlastní práce:

 • úvod – autor formuluje východiska, cíle práce, naznačuje obsah a rozsah řešeného problému, stručně hodnotí dosavadní odbornou literaturu k danému tématu a charakterizuje zvolený postup a metodu řešení.
 • hlavní část– autor podrobně charakterizuje sledovanou problematiku, uvádí postup a výsledky vlastního pozorování či výzkumu analyzuje a hodnotí. Postupuje v souladu s jednotlivými body práce. Uvádí také vlastní zkušenosti a navrhuje řešení problémů.
 • závěr – autor shrnuje získané poznatky, navrhuje další možné postupy nebo řešení, sebekriticky srovnává záměr a dosažené výsledky.Naznačuje možnosti praktického vyústění práce.
 • poznámky a odkazy – pokud nejsou uváděny pod čarou na příslušné straně textu nebo za jednotlivými kapitolami
 • seznam použité literatury a zdrojů informací – v seznamu neuvádět díla, která nejsou použita nebo nesouvisí s tématem. Citace se uvádějí v souladu s platnými normami. Musí poskytnout dostatek údajů, aby mohl kdokoliv dohledat dokument, z kterého autor čerpal.
 • seznam příloh – tabulky, grafy, fotodokumentace aj. – přílohy se označují velkými písmeny abecedy a názvem
 • přílohy

Úprava textu

Práce musí být dobře čitelná, bez překlepů, psaná po jedné straně bílého papíru formátu A4. Text je oboustranně zarovnán. Píše se v normalizované úpravě přizpůsobené pro písemné texty zpracované textovým editorem – 30 řádků na stránku, 60-85 úhozů na řádek, včetně mezer, řádkování 1,5, velikost písma 12, typ písma Arial nebo Times New Roman.
Přibližný rozsah vlastního textu maturitní práce (bez úvodního listu, poznámek, příloh apod.) je ve třetím ročníku 10-15 stran, ve čtvrtém ročníku 20-22 stran. Listy čistopisu se číslují v patě stránky uprostřed nebo vpravo. Úvodní listy se nečíslují, ale do obsahu se uvádějí a započítávají.

Pro okraje stran se dodržují tyto vzdálenosti:

 • od horního okraje 30 mm, od levého okraje 30 mm, od pravého okraje 25 mm a od dolního okraje 25mm.
 • počátky odstavců jsou od okraje vzdáleny 5 úhozů (odstavení odstavce – 1 tabulátor).
 • pod nadpisy kapitol se vynechává jeden řádek.
 • za posledním řádkem podkapitoly se vynechají 2-3 prázdné řádky.
 • názvy kapitol se označují arabskými číslicemi. Mezi číslice podkapitol se vkládá tečka.

Jazyková stránka práce musí odpovídat současné jazykové formě. Hrubé pravopisné, gramatické nebo stylistické chyby snižují úroveň práce bez ohledu na její věcný obsah a mohou být důvodem k přepracování práce. Autor práce je zodpovědný za chyby vzniklé přepisem, překlepy je nutné pečlivě opravit

Ve školním roce 2022/2023 se práce zasílá e-mailem ve formátu pdf vedoucímu práce a zástupkyni ředitelky školy do 14. dubna 2023. Prohlášení autora bude vlastnoručně podepsáno žáky v den obhajoby jejich maturitní práce..

Příprava a průběh obhajoby

Maturitní práci odevzdává autor v termínech stanovených školou. Termín odevzdání je nutno bezpodmínečně dodržet.

Práci posuzuje vedoucí práce a oponent. Součástí posudku je návrh na klasifikaci. Posudky obdrží žák nejpozději 14 dní před konáním obhajoby.

Obhajoba práce se koná před komisí, složené z předsedy komise, vedoucího práce a třídního učitele a je veřejná. Na jejím počátku je uděleno vstupní slovo autorovi, který stručně charakterizuje téma maturitní práce, důvod jeho zvolení, cíle práce a jejich splnění, komentuje průběh práce a vyjádří své stanovisko k dosaženým výsledkům. Vstupní slovo má být stručné a výstižné. V následující diskuzi autor reaguje na otázky a připomínky členů komise i na dotazy ostatních přítomných. Klasifikace maturitní práce je součástí klasifikace maturitní zkoušky. O klasifikaci rozhodne komise v neveřejném jednání. Pokud v souladu s § 15 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb. žák maturitní práci pro vážné důvody neodevzdá ve stanoveném termínu, omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce. Uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

Klasifikace maturitních prací

Maturitní práce bude hodnocena ze dvou základních hledisek – formální a obsahové.

Oblast formální je zaměřena na vytváření vhodných návyků žáků při zpracovávání textů, dodržování daných a závazných pravidel, včetně státní normy pro uvádění použitých zdrojů a literatury.

 • formální část – hodnoceno bude splnění následujících zásad:
  • práce bude obsahovat: titulní list, obsah, prohlášení s vlastnoručním podpisem, úvod a závěr, použitou literaturu a zdroje, včetně webových stránek (i zdroje obrázků a grafů),
  • práce bude stránkována, psána spisovným jazykem, budou uvedeny citace, text bude formátován podle pokynů a celkový rozsah bude nejméně 20 stran čistopisu
 • obsahová část – hodnoceno bude splnění následujících zásad:
  • samostatnost zpracování, nový pohled na zpracovávané téma, nové poznatky a závěry práce
  • celková úroveň a koncepce práce; obsahovou úroveň posuzuje vedoucí práce

Vedoucí i oponenti vypracují posudky (resp. Hodnocení vedoucího maturitní práce a Hodnocení oponenta maturitní práce) a odevzdají je vedení školy v daném termínu jak v písemné, tak i elektronické podobě.

Klasifikace obhajoby maturitní práce

Obhajoby maturitních prací proběhnou v termínu určeném vedením školy. Žáci se mohou seznámit s posudky svých prací 14 dní před termínem obhajoby.

Obhajoba maturitní práce má celkový rozsah 15 minut a zahrnuje tyto složky:

 • žák krátce představí práci, pohovoří o obsahu, jednotlivých částech, zvolených metodách a postupech práce, objasní cíle práce, svůj pohled na zpracovanou problematiku, přínos práce, apod.; žák může využít prezentaci v Microsoft PowerPoint – cca 5 minut
 • vedoucí maturitní práce přednese své vyjádření, přečtou se podstatné body posudku oponenta a žák zodpoví položené doplňující otázky – cca 10 minut
 • komise zhodnotí spisovné a souvislé vyjadřování žáka, schopnost reagování na dotazy a připomínky, způsob argumentace a odůvodňování závěrů práce – neveřejné jednání komise – cca 5 minut.

Hodnotící komise se skládá ze stálých členů, což je předseda komise, třídní učitel, dále pak v komisi zasedá příslušný vedoucí maturitní práce.
Komise v tomto složení rozhoduje o známce z obhajoby práce. O konečné klasifikaci maturitní práce rozhoduje hodnotící komise hlasováním, ve složení předseda, třídní učitel a vedoucí práce. V případě nerozhodnosti klasifikace určí celkovou klasifikaci předseda hodnotící komise.
V celkové klasifikaci maturitní práce bude zohledněn návrh klasifikace vedoucího práce a oponenta; dále pak známka z obhajoby, o které rozhoduje hodnotící komise ihned po proběhlé obhajobě. S klasifikací maturitní práce bude žák seznámen bezprostředně po příslušném bloku obhajob (po dopolední nebo odpolední části obhajob).

 • výsledná známka zahrnuje:
  • návrh známky vedoucího práce
  • návrh známky oponenta
  • obhajobu
 • o průběhu klasifikace všech částí maturitní práce bude veden protokol, ve kterém se uvedou jednotlivé části hodnocení. Klasifikace maturitní zkoušky bude součástí maturitního vysvědčení.
 • pokud maturitní práci žák neodevzdá v daném termínu, práce nesplňuje potřebná kritéria, její úroveň neodpovídá požadavkům nebo se jedná o prokázaný plagiát, bude maturitní práce hodnocena klasifikačním stupněm 5 – nedostatečně.

Obsah
Co je maturitní práce
Volba tématu
Zpracování maturitní práce
Doporučený postup
Členění a formální úprava práce
Úprava textu
Příprava a průběh obhajoby
Klasifikace maturitních prací
Klasifikace obhajoby maturitní práce

Rozvrhy vyučovacích hodin dálkového studia pro školní rok 2022/2023

1. pololetí 2023/2024

 cyklus 1cyklus 2cyklus 3cyklus 4cyklus 5cyklus 6
Týden A5. 9.3. 10.31. 10.21. 11.12. 12.20. 1. (SO)
Týden B12. 9.10. 10.7. 11.25. 11. (SO)19. 12.23. 1.
Týden C19. 9.17. 10.11. 11. (SO)28.11.9. 1.30. 1.
Týden D26. 9.24. 10.14. 11.5. 12.16. 1.  

2. pololetí 2023/2024 – bude upřesněno

 cyklus 1cyklus 2cyklus 3cyklus 4cyklus 5cyklus 6
Týden A      
Týden B      
Týden C

 

     
Týden D      

Užitečné odkazy:

Rozvrh dálkového studia

Známkování dálkového studia v Bakalářích (denní bakaláři)

Bakaláři dálkového studia – pouze třídní kniha pro učitele5