A jaká bude vaše budoucnost?

Vyberte si svůj obor

Obory, které u nás
můžete studovat

Předškolní a mimoškolní pedagogika

čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

dálková forma: zkrácené dvouleté pomaturitní studium (další informace viz Dálkové studium)

Celková kritéria přijímacího řízení

V dokumentu ke stažení zde.

Profil absolventa

Absolventi se mohou uplatnit jako kvalifikovaní učitelé mateřských škol a jako kvalifikovaní vychovatelé ve školních družinách, asistenti pedagoga, učitelé v přípravných třídách, centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Dále se mohou uplatnit jako kvalifikovaní vychovatelé jednotlivců i mikroskupin. Po složení maturitní zkoušky mohou pokračovat v pomaturitním studiu nebo ve studiu na vysokých školách s pedagogickým zaměřením.

Učební plán

Ke stažení zde.

Pedagogické lyceum

čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024 se obor neotevírá (otevírá se pouze obor Pedagogické lyceum – akademické).

Profil absolventa

Pedagogické lyceum je určeno žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele, popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření. Ve srovnání s gymnáziem je na lyceu potlačena výuka fyziky, chemie. Místo toho se zaměřujeme více na humanitní předměty, psychologii a pedagogiku.

Absolvent získá kvalifikaci:

 1. pedagog volného času
 2. asistent pedagoga

Učební plán

Ke stažení zde.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium

Tento studijní obor je realizován formou dálkového zkráceného dvouletého studia pro absolventy se středním vzděláním s maturitní zkouškou.

Celková kritéria přijímacího řízení

V dokumentu ke stažení zde.

Organizace studia

Studium je dvouleté a je organizováno jako výuka každé úterý od 14 hodin.

Studenti dálkového studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají povinné tyto sportovní kurzy:

  • Turististický (1. ročník),
  • Plavecký (1. ročník),
  • Bruslařský (1. ročník),
  • Lyžařský (1. ročník),
  • První pomoci (1. ročník).

Podrobné informace o kurzech naleznete zde: Sportovní kurzy pro zájemce o dálkové studium PMP 2024-2025

Studenti si mohou dále vybírat z nabídky volitelných kurzů – více informací: Volitelné kurzy 2023-2024

Druhý ročník je ukončen maturitní zkouškou.

Učební plán

Ke stažení zde.

Přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání dálkového studia: 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

dálková forma, zkrácená, 2 roky

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 45

U dálkové formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika se přijímací zkouška nekoná.

K přihlášce uchazeč dálkového zkráceného studia přiloží:

 1. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SŠ*
 2. požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu)
 3. motivační dopis
 4. *V případě studia v zahraničí dokládá osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci)

 

Dále může uchazeč doložit další dokumentaci, která zvýší bodové hodnocení: 

 1. potvrzení o práci v oboru (pokud pracuje ve školském zařízení)
 2. doklad o studiu nebo absolvování pedagogického či uměleckého oboru na VŠ, VOŠ

 

V Praze 31.1.2023

MgA. Kateřina Ondráčková

ředitelka školy
Katerina.ondrackova@spgsfuturum.cz

Informace o studiu: Jana Šorfová,
telefon 272 650 588,
e-mail: jana.sorfova@spgsfuturum.cz

Pedagogické lyceum

čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Celková kritéria přijímacího řízení

V dokumentu ke stažení zde.

Profil absolventa

Absolvent je veden k dalšímu vzdělávání na humanitně zaměřených oborech vysokých škol, jako jsou filozofické, právnické, umělecké, pedagogické a sociálně orientované fakulty. Bude mít rozhled a dovednosti v oblasti využití informačních a komunikačních technologií včetně znalosti dvou cizích jazyků. Má předpoklady pro rozvoj vlastní tvořivosti, využívání logického myšlení tak, aby dokázal analyzovat výsledky s respektem právních a etických aspektů. Studium bude směřovat k prohloubení humanitních oborů takovým způsobem, aby byl absolvent schopen pokračovat v dalším vzdělávání a dokázal si vybudovat svou profesní kariéru v oblasti pedagogické, sociální, kulturní a umělecké.

Absolvent získá kvalifikaci:

 1. pedagog volného času
 2. asistent pedagoga

Učební plán

Ke stažení zde.

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách – jednu tvoří učivo povinné pro všechny žáky, druhá část je tvořena učivem předmětů volitelných. Širší vzdělávací nabídka vytvořená zařazením volitelných předmětů vytváří lepší předpoklady pro profesní rozhodování žáků a také prohlubuje jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia.

Součástí studijních oborů je praxe. Odborná praxe se uskutečňuje v mateřských školách, družinách a dětských klubech.

Studenti denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají povinné tyto sportovní kurzy:

 • Plavecký (1. ročník),
 • Bruslařský (1. až 4. ročník),
 • Lyžařský (2. ročník),
 • Turistický (3. ročník),
 • První pomoci (3. ročník)

Podrobné informace o kurzech zde: Sportovní kurzy pro zájemce o denní studium PMP 2024-2025

Studenti si mohou dále vybrat z nabídky volitelných kurzů – více informací zde: Volitelné kurzy 2023-2024

Studenti denního studia oborů Pedagogické lyceum / Akademické lyceum mají povinné a volitelné tyto sportovní kurzy:

 • Plavecký (1. ročník),
 • Bruslařský (1. až 4. ročník),
 • Lyžařský (doporučený 2. ročník),
 • Turistický (doporučený 3. ročník),
 • První pomoci (3. ročník)

Podrobné informace o kurzech zde: Sportovní kurzy pro zájemce o denní studium PL + AL 2024-2025

Studenti si mohou dále vybrat z nabídky volitelných kurzů – více informací zde: Volitelné kurzy 2023-2024

Studenti dálkového studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají povinné tyto sportovní kurzy:

 • Turistický (1. ročník),
 • Plavecký (1. ročník),
 • Bruslařský (1. ročník),
 • Lyžařský (1. ročník),
 • První pomoci (1. ročník)

Podrobné informace o kurzech zde: Sportovní kurzy pro zájemce o dálkové studium PMP 2024-2025

Studenti si mohou dále vybrat z nabídky volitelných kurzů – více informací zde: Volitelné kurzy 2023-2024

Dny otevřených dveří se konají:

Budova Hornoměcholupská (Hornoměcholupská 873, Praha 10) – obor PMP, PL, AL:

Středa 8.11.2023 od 17 do 19 hod

Středa 13.12.2023

 •  od 10 hodin workshop „Jeden den Futurákem“ (přihlášení na workshop na: info@spgsfuturum.cz)
 • od 17 do 19 hod

Středa 17.1.2024 od 17 do 19 hod

 

Budova Florenc (Za Poříčskou bránou 6, Praha 8) – obory PL a AL:

Pondělí 11.12.2023 od 17 hodin

Pondělí 29.1.2024:

 •  od 10 hodin workshop „Jeden den Futurákem“ (přihlášení na workshop na: info@spgsfuturum.cz)
 • od 17 hodin DOD

Můžete si domluvit i individuální schůzku a prohlídku školy. Stačí zavolat na 272 650 588.

1. ročník denního studia PMP – 46 000,- Kč 

​1. ročník denního studia PL – 58 000 Kč

1. ročník denního studia PL – akademické – 68 000,- Kč

1. ročník dálkového studia PMP – 40 000,-Kč
 
Poznámky:
Povinné sportovní kurzy nejsou hrazeny ze školného.

Žáci nastupující do prvního ročníku denního studia si musejí zakoupit učební pomůcku: notebook s operačním systémem Windows 10 nebo 11 ve verzi Home nebo Profesional (!!!ne Windows START, Windows S!!!).68

Informace budou aktualizovány… 

 


Vážení zájemci o studium,

na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy

první kolo přijímacího řízení

do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2023/2024 v těchto oborech, jejichž absolvováním dosáhne uchazeč středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání, čtyřleté)

78–42-M/03 Pedagogické lyceum – akademické (denní forma vzdělávání, čtyřleté)

K přihlášce uchazeč denního studia povinně přiloží:

 • Doložení vysvědčení z posledních dvou ročníků (či ověřené kopie), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky v případě, že není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ke studiu ověřená školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. V případě studia v zahraničí doložení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR z posledních dvou ročníků.
 • Prokázání zdravotní způsobilosti – požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu)
 • případně doporučení školského poradenského zařízení
 • doplňující dokumentace, za kterou žák získá body dle Kritérií PŘ:
  • Doklady o absolvování ZUŠ, soutěží a olympiád

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2022/2023 v těchto oborech dálkového pomaturitního studia, jejichž absolvováním dosáhne uchazeč středního vzdělání s maturitní zkouškou:

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková forma, zkrácená, 2 roky)

K přihlášce uchazeč denního studia povinně přiloží:

Termín podání přihlášek: do 1. března 2023

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SŠ
 • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu)
 • V případě studia v zahraničí dokládá osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci)

Dále může uchazeč doložit další dokumentaci, která zvýší bodové hodnocení:

 • potvrzení o práci v oboru (pokud pracuje ve školském zařízení)

doklad o studiu nebo absolvování pedagogického či uměleckého oboru na VŠ, VOŠ

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 – denní forma studia

Termín podání přihlášek: do 1. března 2023

V rámci přijímacího řízení do všech oborů vzdělání se koná přijímací zkouška v těchto termínech:

 1. Jednotná přijímací zkouška – povinná pro všechny maturitní obory (písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky)
 2. Školní přijímací zkouška pro všechny obory vzdělávání denního studia (PMP, PL-akad.)
 3. řádný termín 13. dubna 2023 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)
 4. řádný termín 14. dubna 2023 (ve škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)
 5. první náhradní termín 10. května 2023
  druhý náhradní termín 11. května 2023

 

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání, čtyřleté) 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 25 

Kritéria přijímací zkoušky jsou ke stažení zde
 

 Přijímací zkoušky se skládají z těchto částí:  

Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí z 60 %. 

Další kritéria školy (tj. hodnocení prospěchu ze ZŠ nebo víceletého gymnázia a výsledky školní přijímací zkoušky) představují 40 % váhy při hodnocení uchazeče. 

Školní přijímací zkouška bude obsahovat tyto části:    

 • ověření předpokladů uchazeče v oblasti komunikační představení, motivace, četba či přednes vlastního textu (próza/poezie/drama)  
 • ověření předpokladů v oblasti hudební schopnost rytmického, tonálního a intonačního cítění, zpěv lidové písně, hra na hudební nástroj  
 • Ověření pohybových předpokladů gymnastická sestava s povinnými prvky nebo rozcvička pro děti v MŠ, prezentace sportovních aktivit a úspěchů   
 • Ověření výtvarných předpokladů kresba na dané téma, ukázkové portfolio obsahující 10 výtvarných prací 

Rady k přijímacímu řízení na obor PMP k částí z dramatické, tělesné, výtvarné a hudební výchovy-YouTube kanál SPgŠ Futurum 

 

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání 78–42-M/03 Pedagogické lyceum – akademická třída 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30 

Kritéria přijímací zkoušky jsou ke stažení zde

 Přijímací zkoušky se skládají z těchto částí:  

Jednotná zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 70 minut. Zkouška je centrálně zadávaná pro všechny uchazeče o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí z 60 %.  

Další kritéria školy (tj. hodnocení prospěchu ze ZŠ nebo víceletého gymnázia a výsledky školní přijímací zkoušky) představují 40 % váhy při hodnocení uchazeče.  

 

Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku oboru vzdělání dálkového studia: 75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

dálková forma, zkrácená, 2 roky  

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 45 

Kritéria přijímací zkoušky jsou ke stažení zde

U dálkové formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika se přijímací zkouška nekoná.  

K přihlášce uchazeč dálkového zkráceného studia přiloží:  

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze SŠ*  
 • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu)  
 • *(V případě studia v zahraničí dokládá osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci)   
 • motivační dopis  

Dále může uchazeč doložit další dokumentaci, která zvýší bodové hodnocení:  

 • potvrzení o práci v oboru (pokud pracuje ve školském zařízení)  
 • doklad o studiu nebo absolvování pedagogického či uměleckého oboru na VŠ, VOŠ  

V Praze 31.01.2023

MgA. Kateřina Ondráčková

ředitelka školy

Tiskopis nové přihlášky ke vzdělání na SŠ pro denní studium

Přihláška – dálkové studium

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

 

Kritéria přijímacího řízení – obory:

Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní studium – ke stažení zde

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium – ke stažení zde

Akademické lyceum – ke stažení zde

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce z Českého jazyka a matematiky

Komplexní příprava na jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Celkem 16 vyučovacích hodin

Český jazyk (4×90 min) – Mgr. Tomáš Veselý

Matematika (4×90 min) – Mgr. Tomáš Vitásek

Český jazyk – porozumění textu, komunikační a slohová výchova, pravidla českého pravopisu, slovní zásoba, tvoření slov, skladba, tvarosloví, literární výchova.

Matematika – číselné obory a operace v nich, lineární rovnice a jejich soustavy, výrazy, mocniny, odmocniny. Geometrie – konstrukční úlohy, úlohy na výpočty obvodů, obsahů objemů a další, převody jednotek, slovní úlohy.

Jedná se o typově stejné nebo podobné úlohy jako v didaktických testech u přijímacích zkoušek.

Oba dva cykly jsou koncipovány tak, aby úlohy řešené v obou z nich na sebe přímo nenavazovaly, ale zároveň nebyly stejné v obou kurzech. Je tedy možné absolvovat kterýkoliv z těchto kurzů jednotlivě i oba za sebou jako celek.

 

Termíny přípravných kurzů k JPZ:

Přípravný kurz 1

16. 1. 2024  (úterý) 16:00 Matematika

19. 1. 2024 (pátek) 15:00 Český jazyk a literatura

23. 1. 2024 (úterý) 16:00 Matematika

26. 1. 2024 (pátek) 15:00 Český jazyk a literatura

6. 2. 2024 (úterý) 16:00 Matematika

9. 2. 2024 (pátek) 15:00 Český jazyk a literatura

20. 2. 2024 (úterý) 16:00 Matematika

23. 2. 2024 (pátek) 15:00 Český jazyk a literatura

 
Přípravný kurz 2

1. 3. 2024 (pátek) 15:00 Český jazyk a literatura

5. 3. 2024 (úterý) 16:00 Matematika

8. 3. 2024 (pátek) 15:00 Český jazyk a literatura

12. 3. 2024 (úterý) 16:00 Matematika

15. 3. 2024 (pátek) 15:00 Český jazyk a literatura

19. 3. 2024 (úterý) 16:00 Matematika

22. 3. 2024 (pátek) 15:00 Český jazyk a literatura

26. 3. 2024 (úterý) 16:00 Matematika

 

Přihlášku odesílejte do 05. ledna 2024 (pro první kurz) a do 23. února 2024 (pro druhý kurz) na emailovou adresu jana.sorfova@spgsfuturum.cz.

Přihláška ke stažení: zde.

Při zájmu o oba cykly je třeba se přihlásit na oba před začátkem prvního z nich a oba zaplatit.

Minimální počet žáků k otevření kurzu je 10. 

V případě většího počtu přihlášek rozhoduje o přijetí do kurzu čas zaslání přihlášky.

CENA – 1 kurz 3500 Kč, 2 kurzy 6500 Kč. Platba je možná v hotovosti na sekretariátu školy, nejpozději v den zahájení kurzu.

Informace na sekretariátu školy tel. 272 650 588

Adaptační kurz je určen pro žáky prvních ročníků předškolní a mimoškolní pedagogiky, pedagogického a akademického lycea.

Účelem kurzu je seznámení žáků ve třídě i s třídním učitelem pomocí seznamovacích her a aktivit. Především pak nastavení zdravého klimatu třídy.  Na programu se podílí i žáci z vyšších ročníků, kteří realizují tzv. pobytovou hru po dobu adaptačního kurzu.

Místo konání kurzu je Sloup v Čechách – rekreační středisko Oáza: http://rs-oaza.sweb.cz/

Přihláška a prohlášení o bezinfekčnosti je ke stažení zde